ابزار بازیابی

کوپن های خوردگی تجهیزات لازم برای تشخیص یا ارزیابی وضعیت خوردگی سیستم خط لوله هستند. این می تواند وضعیت خوردگی را در داخل سیستم خط لوله نمایش دهد و به تعمیر و نگهداری خط لوله کمک کند. در حال حاضر، کوپن‌های خوردگی مورد استفاده در داخل و خارج از کشور می‌توانند الزامات تشخیص وضعیت خوردگی خطوط لوله را برآورده کنند، اما اکثر آنها برای توقف تولید به کاهش فشار خط لوله نیاز دارند که منجر به خسارات اقتصادی زیادی می‌شود.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی